Les presents condicions generals de contractació regulen la contractació dels productes oferts a través del WebSite  d’ EL CELLER D`EN JOAN S.L , www.elcellerdenjoan.com (en endavant EL CELLER D`EN JOAN), i la persona usuària dels mateixos (en endavant EL CLIENT).

1. Identificació

ELCELLERDENJOAN.COM és un portal web, amb marca, nom comercial i domini registrats, desenvolupat per:

EL CELLER D`EN JOAN S.L

N.I.F: B60640331

Direcció: C / VERDAGUER 48-08.550 – ELS HOSTALETS DE BALENYA (BARCELONA)

Telèfon: 938898281

E-mail: info@elcellerdenjoan.com

2. Informació condicions generals de contractació

Les condicions generals de contractació d’aquest lloc web tenen per objecte regular les compres realitzades pel client dels productes disponibles en aquest lloc web.

Aquestes condicions generals de contractació podran ser actualitzades i / o modificades quan EL CELLER D`EN JOAN ho estimi oportú, mantenint sempre les anteriors condicions generals de contractació vigents en el moment de la formalització del contracte amb el client. Per això, EL CELLER D`EN JOAN recomana al usuari llegir atentament cada vegada que accedeixi a la pàgina web. Els clients sempre disposaran de les condicions generals de contractació en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar.

La contractació dels productes d’ EL CELLER D`EN JOAN requereix tant l’acceptació d’aquestes condicions generals de contractació, que el Client (persona física o jurídica, amb capacitat per a contractar) reconeix haver llegit prèviament a la formalització del contracte per mitjans electrònics , així mateix tota l’ informació presentada pel client serà veraç i completa. Altrament, EL CELLER D`EN JOAN  quedarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada en la compra del producte o servei contractat pel client.

3. Enviaments

Els enviaments només s’efectuaran a la península ibèrica en llocs no considerats remots com poblacions i / o estades de difícil accessibilitat per al seu transport per qualsevol mitjà, en tot cas sobre qualsevol dubte respecte a l’accessibilitat de l’enviament, el client realitzarà una consulta prèvia a la seva compra al correu electrònic info@elcellerdenjoan.com , EL CELLER D`EN JOAN li comunicarà l’acceptació o no d’enviament de la comanda que el client està interessat, pel mateix mitjà de comunicació. En qualsevol cas EL CELLER D`EN JOAN es reserva el dret de cancel·lar qualsevol comanda en la seva lliure decisió.

Els enviaments es realitzen el següent dia laborable de la recepció, i serà rebut pel client en un termini de 48 a 72 hores, a comptar de la formalització i registre del nombre de comandes.

Aquest termini es pot veure alterat per algun incident fortuït o de força major, i pot retardar el lliurament per causes alienes a la voluntat i gestió d’EL CELLER D`EN JOAN. Els dies festius a la Provincia de Barcelona i / o la seva comarca d’Osona han de ser tinguts en compte com a dia festiu a info@elcellerdenjoan.com  pel que fa a l’entrega de la mercaderia es refereix, a causa de que la nostra plataforma logística i la resta d’operacions administratives i de gestió es troben centralitzats en esmentada comunitat. Preguem disculpin les molèsties que aquest problema els pugui ocasionar.

4 .Productes o Serveis

Els productes que s’ofereixen a la venda es descriuen i presenten amb la major exactitud possible, subjecte a les limitacions de l’actual tecnologia de reproducció digital d’imatges.

Amb anterioritat a realitzar una comanda el client podrà consultar qualsevol qüestió o aclariment sobre els productes exposats en la pàgina web d’ EL CELLER D`EN JOAN al correu electrònic info@elcellerdenjoan.com .

EL CELLER D`EN JOAN  desitja oferir als seus clients els millors preus de mercat en línia, actualitzant les tarifes a les necessitats dels nostres clients.

EL CELLER D`EN JOAN es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment. En cas de modificació d’un preu, es facturaran els productes amb el preu vigent durant el registre de la comanda.

El client que ja ha realitzat una compra a EL CELLER D`EN JOAN  pot triar una contrasenya que li permeti no haver de tornar a omplir els formularis previs de realització de comanda en futures compres. EL CELLER D`EN JOAN reconeix als clients que ja estan registrats com a clients propis. La contrasenya per al client és estrictament confidencial i personal i no ha de divulgar-se ni comunicar-se a ningú. En cas que el client d’EL CELLER D`EN JOAN  oblidi o perdi la seva contrasenya, haurà de fer ús de l’enllaç corresponent a l’accedir a la pàgina web. Per facilitar la identificació de client, aquest subministra simultàniament una contrasenya i adreça de correu electrònic, autoritzant expressament a EL CELLER D`EN JOAN  a registrar en el seu sistema un arxiu anomenat «Galetas» l’únic objectiu és facilitar tal identificació.

5. Contractació.

La contractació serà telemàtica. El Client haurà de facilitar les dades que se li requereixin en el formulari habilitat a l’efecte. (Indicar enllaç del formulari / comanda)

Prèviament a la contractació del servei el Client haurà prestat el seu consentiment a través d’aquestes condicions generals de contractació. El Client accepta i entén q’ els productes i / o serveis ho són a canvi de el preu establert en el mateix, a través de les ofertes individuals o promocions publicades en la pàgina web d’ EL CELLER D`EN JOAN.

Els productes visibles a la pàgina web només estan disponibles fins a fi d’existències. En el cas que no es pugui executar el contracte a causa de no ser-hi el bé adquirit, s’informarà immediatament d’aquesta circumstància, i el client sol·licitar la devolució de les sumes abonades sense cap cost.

6. Preus.

Els preus es dirigeixen únicament als clients que comptin amb una adreça de lliurament a Espanya dels productes, aquests inclouen els impostos indirectes aplicables (I.V.A). En qualsevol cas el preu del producte no inclou el cost d’enviament, taxes, gravàmens, tipus de pagaments o qualsevol altre tipus de cost addicional i en aquest cas hauran de ser abonats prèviament i pel Client ens del seu enviat.

7. Forma de pagament.

La forma de pagament només es podrà efectuar de les següents modalitats:

Transferència bancària.

Targeta de Crèdit

PayPal

Google Pay

Bizum

TPV

EL CELLER D`EN JOAN es reserva el dret de negar-se a efectuar un lliurament o de processar la comanda d’un client que no hagués abonat total o parcialment una comanda anterior o amb el que hi hagi un litigi de pagament actiu, així com qualsevol comanda que compti amb indici de frau en el pagament o bé la formalització no s’hagi completat a realitzar el pagament mitjançant els mitjans indicats en aquestes condicions generals de contractació.

EL CELLER D`EN JOAN  controla totes les comandes registrades a la pàgina web. Aquests controls tenen per objectiu protegir EL CELLER D`EN JOAN  enfront de pràctiques abusives de frau. El nostre servei d’Atenció al Client podrà sol·licitar tots els documents necessaris per a processar una comanda (justificant del domicili o de dèbit a nom de client, justificant del domicili de la persona assenyalada en l’adreça de lliurament, etc.). Aquestes sol·licituds es realitzaran mitjançant correu electrònic o via telefònica.

En conformitat amb el que disposa l’article 164. Un, 3r i Dos de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit, el Client atorga el seu consentiment a q’ EL CELLER D`EN JOAN emeti a nom d’aquell la factura corresponent en format electrònic, així com que la mateixa li sigui remesa per via telemàtica a la bústia de correu facilitat en el moment de la formalització del contracte amb EL CELLER D`EN JOAN.

El Client podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment exprés a rebre la factura en suport electrònic. Per això haurà de dirigir un correu electrònic a la següent adreça: info@elcellerdenjoan.com , en el qual s’identificarà amb les dades amb les que hagués contractat anteriorment, i ha d’indicar el seu interès en rebre la factura en suport paper.

8. Garantia.

Malgrat els nostres estrictes controls de qualitat, per causes alienes a la nostra voluntat, podria rebre un producte o article, amb un defecte, en mal estat o amb data de caducitat expirada.

La garantia dels productes de consum està regulada en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, Text refós de la Llei general de defensa de Consumidors i Usuaris. (Dos anys des del seu lliurament en termes generals)

Recordeu que en productes peribles resulta inviable esgotar el termini de garantia anteriorment esmentat.

Per la qual cosa, li preguem que tan aviat adverteixi que el producte no és conforme, es posi en contacte amb el nostre servei d’atenció a client a el telèfon: 938898281 o a l’adreça de correu electrònic: info@elcellerdenjoan.com  comunicant-nos la incidència.

EL CELLER D`EN JOAN S.L no respon per un ús negligent o indegut del producte adquirit.

En cas de producte defectuós o en mal estat, procedirem a la seva substitució. El nostre transportista s’encarregarà de recollir el producte defectuós. És imprescindible que acompanyi còpia de la factura o tiquet de venda.

Verificades les condicions per a la substitució del producte, se li enviarà un de nou sense més demora. Totes les gestions seran totalment gratuïtes per al client.

9. Devolucions

Termini de devolució

Segons el que disposa l’article 21 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19, l’informem que:

Durant la vigència de l’Estat d’Alarma o les seves possibles pròrrogues, queden interromputs els terminis per a la devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, bé presencial bé on-line. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara el Estat d’Alarma o, si s’escau, les pròrrogues de la mateixa.

Qualsevol devolució haurà de contactar per fer la sol·licitud a través del nostre servei d’Atenció a el Client al correu electrònic info@elcellerdenjoan.com , o bé a al telèfon 938.898.281.

El client disposa d’un termini de 14 dies naturals per a sol·licitar un canvi per un altre article o exercir el seu dret de desistiment, a comptar de la data de recepció del / s article / s. Excepte per als productes peribles que s’ha de sol·licitar en un termini no superior a 48 hores a comptar de la mateixa manera des de la data de recepció.

Li enviarem immediatament confirmació de la recepció de la seva sol·licitud.

Empaqueti la seva comanda sota les mateixes condicions que la va rebre. EL CELLER D`EN JOAN  enviarà mitjà de transport al seu domicili per realitzar la recollida de la comanda, i es posarà en contacte per concertar la cita de recollida del producte. (EL CELLER D`EN JOAN no accepta cap devolució a ports deguts).

Si la devolució, canvi o substitució és deguda a errors d’enviament o altres causes imputables a EL CELLER D`EN JOAN, la recollida es realitzarà sense cap cost per al client. En la resta dels casos, el client assumirà les despeses de devolució. Aquestes despeses són normalment, similars o iguals a les despeses d’enviament de la comanda original.

Un cop rebuts els articles, EL CELLER D`EN JOAN li retornarà l’import total pagat per vostè menys el cost de devolució: cost de recollida i gestió de reintegrament al magatzem.

EL CELLER D`EN JOAN es reserva el dret de devolució, canvi o substitució, així com de resultar procedent compensació per la diferència entre el valor dels articles remesos a el client i els retornats per aquest en els següents supòsits:

  1. Quan els productes hagin estat usats o manipulats de forma indeguda o negligent o no conforme a les seves característiques per part del Client. (Inclusivament el correcte manteniment en el sistema format per cada un dels passos que constitueixen el procés de refrigeració o congelació necessari del producte si aquest ho requereix).
  2. Quan els productes hagin estat colpejats o deteriorats, un cop han estat lliurats a client.
  3. Quan la devolució pel client no es realitzi en el seu embalatge original.
  4. Quan la falta de conformitat sigui deguda a el desgast pel seu ús o consum normal.
  5. Si es modifiquen, alteren o substitueixen alguns de les dades del tiquet, factura o comprovant de compra.
  6. Si es manipula qualsevol identificació de l’etiquetatge original del producte o del seu fabricant.
  7. Si no retornen amb el producte tots els seus elements, accessoris, estoigs, caixes, etc.
  8. Si no ha estat comunicada la sol·licitud de devolució del producte a l’almenys amb 72 hores d’antelació a la seva data de caducitat o de consum preferent.

Preguem a el client que tingui especial cura en tornar els articles fràgils i / o alimentaris en perfecte estat físics així com de conservació. És important que, a més s’incloguin tots i cadascun dels seus components i embalatges originals, així com es respecti la seva cadena de fred. En cas contrari, EL CELLER D`EN JOAN  podria descomptar de l’import de la devolució el cost de l’embalatge o accessori no lliurat.

10. Cancel·lació de la compra abans de l’enviament.

Podeu cancel·lar el producte adquirit sempre que la seva comanda no hagi estat iniciada, llevat dels articles personalitzats sol·licitats pel client un cop iniciada la seva elaboració.

Per procedir a la cancel·lació, cal que el client es posi en contacte amb nosaltres a info@elcellerdenjoan.com  amb celeritat i abans del seu enviament, o bé a el telèfon d’atenció a client 938898281.

En el cas d’haver satisfet els imports corresponents de la seva comanda, EL CELLER D`EN JOAN un cop acceptada la seva cancel·lació i comprovat el seu pagament procedirà a la devolució dels mateixos pel mateix mètode de pagament realitzat.

En qualsevol cas EL CELLER D`EN JOAN li remetrà un correu electrònic de confirmació i resultat de la seva petició de cancel·lació a la seva adreça de correu electrònic facilitada en un termini no superior a 24 hores (un dia hàbil) des de la seva recepció, exceptuant els dies festius establerts oficialment a nivell nacional, regional o municipals a la població de ELS HOSTALETS DE BALENYA (Barcelona).

No obstant, en el cas d’haver iniciat EL CELLER D`EN JOAN S L la seva comanda podrà exercir el dret de desistiment i segons s’estableix en l’Article 71, Llei 3/2014 LGDCU .

11Informació sobre l’exercici del dret de desistiment

Dret de desistiment:

Té vostè dret a desistir de el present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia de l’activació del seu servei.

En cas de dubte s’aplicarà el termini més llarg per a Vostè.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà d’ enviar-nos una notificació, indicant el seu nom, adreça completa de servei, número de telèfon i adreça de correu electrònic, i la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca per correu electrònic info@elcellerdenjoan.com. Li comunicarem sense demora en un suport durador la recepció de dit desistiment.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció pel Client d’una modalitat de lliurament diferent a la que ofereix)

EL CELLER D`EN JOAN S.L sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistir de el contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament, però recordeu que retindrem aquesta quantitat fins haver rebut els productes. Vostè pot retornar-nos els productes lliurats a través de les indicacións previes de EL CELLER D`EN JOAN S.L un un cop acceptat el desistiment , en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs dit termini.

Recordeu que en productes peribles resulta inviable esgotar el termini de garantia o desistiment .